1. صفحه نخست
  2. تولید ناخالص داخلی جهان

Tag: تولید ناخالص داخلی جهان

گره کوری که به اقتصاد جهانی افتاد

گره کوری که به اقتصاد جهانی افتاد

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی جهان در پنج سال آینده کمترین میزان در سه دهه گذشته باشد. فقر و گرسنگی و تورم با همه گیری کرونا افزایش پیدا کرد و…