نمونه پست شبکه ای عمودی

دماسنج تورم بالا رفت

پاتک تورم به چک